بطری خمره ای - آناهیتا پلاست زمرد

بطری خمره ای

ارتفاع:                     251/51 میلی متر      

 عرض:                    111/19 میلی متر                       

قطردهانه:                45/91 گرم

حجم :                    1000 سی سی

بطری خمره ای